av绿色无码

av绿色无码

诗大雅云∶之浮之是也。主伤中,补虚羸,除寒热邪气,补中,益气力,长肌肉,强阴。

主治五内邪气、热中、消渴。对待热为眚,若蛰虫之坏我户耳。

降者大赤,易曰∶干为赤,坎为大赤,贯流先天一气者欤。间日作者,邪气内薄于五脏,横连募原也。

夏生苗,如丝遍地,不能自起,得他草梗则缠绕而上,其根即绝于地,寄生空中,无叶有花,香气袭人,结实如秕豆而细,色黄。烧酒散寒破结,损人尤甚。

叶侧曰孙,曰络,曰经,曰脉,克肖乎形。寒热者,卫气外虚,故肌表不和而寒热也。

是故升出降入,靡不合宜,宁独对待阴凝,开发上焦,宣五谷味,苏胃醒脾而已。加入补剂与姜并行,能发脾胃升腾之气。

Leave a Reply