av淘宝帐号

av淘宝帐号

 全体通考论胃与小肠篇,皆中有糜粥字,是胃与小肠,明系水谷杂居,外受相火之蒸化,说较胜矣。 试详言之∶少阴与太阳为表里,脏若中寒,必始得之,即吐利厥逆,不至发热。

容川谓自汗皮毛开,是无故插入杂证之自汗矣。《内经》云∶一阴一阳之谓道,偏阴偏阳之谓疾。

世有以香连丸治痢而害即随之者,非木香之过而用木香者之过也。直指之香连丸则少逊矣,盖黄连苦燥,木香苦温,皆气味俱浓,二物并用,未足以相济而不免于实肠。

根黄白色,则入肺胃。 近人何西池,尝静坐数息,每刻约得二百四十息,以灵枢日夜计一万三千五百息为不经。

胸中有热胃中有邪气二句,谓胸中有热,由胃中有邪气也。纵云吴茱萸兼治胃寒,夫岂不闻干呕吐涎沫头痛之厥阴病非吴茱萸不治乎。

可谓今日发旷然已昭矣。纵如其言,岂不取汗甚捷,而何以汗不出者反不可与。

Leave a Reply