GDQN-017 已婚妇女 一条リオン作品2016年01月01日

GDQN-017 已婚妇女 一条リオン作品2016年01月01日

世人多食,本欲助胃也,谁知多食反以损胃乎。 一剂轻,二剂又轻,三剂全愈。

况肉桂、橘核尤善入睾丸,自然手到功成也。不补肾中之火,则釜下无薪,土如冰炭,安能大地阳回,变湿污之地为膏壤之区乎。

水火相济,而河车之路安,水火相胜,而河车之路塞。蛇系至阴之物,能盗至阳之气。

盖火之动,由于心之过劳,是火乃虚火,非心之实火也。加入茯苓下行于膀胱,则火随水走,其势自顺,既能消痰,又能降火,何至肺气之壅塞乎。

命门火旺,而膀胱之水通;命门火衰,而膀胱之水闭矣。若风自内起者,火动生风,痰以助之也。

夫鳖虽介属,本无大毒,然鳖之类多属化生,有蛇化者,有龟化者,有鱼化者。然则治法何必治风,但补其肺气,大滋其肾水,则肺金得养,内难藏邪,风从皮肤而入者,仍从皮肤而出矣。

Leave a Reply