julia京香2019

julia京香2019

按∶郑樵《通志》云∶寄生有两种∶一种大者,叶如石榴叶;一种小者,叶如麻黄叶。古人惟取桑上者,是假其气尔。

《甄异传》云∶鬼但畏东南桃枝尔。 末之,用涂钱,以货易于人,昼用夜归。

 四十九日取出,化为黑油。【气味】平,无毒。

一种小蛛,专捕食之,谓之蝇虎者是也。以妇人内衣烧灰,酒服二钱。

阴囊湿疮出水不瘥∶用五倍子、腊茶各五钱,腻粉少许,研末。每夜服一丸,可御十室。

又葛洪《肘后方》云∶《席辩刺史传》云∶凡中蛊毒,用斑蝥虫四枚,去翅、足炙熟,桃皮五月初五日采取。 然或有变证,则不得不资于药也。

Leave a Reply